Política de privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (GDPR), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l'informem que les dades personals proporcionades a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web canvilafort.com (d'ara endavant, el "LLOC WEB"), seran tractades en els següents termes:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Dades del responsable del tractament
Identitat: CAN XARINA, S.L. · CIF: B64747652
Adreça postal: Carrer Major, 30 · 08178 COLLSUSPINA (BARCELONA)
Telèfon: 93 830 05 77
Adreça electrònica: info@canxarina.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CAN XARINA, S.L. tractem la informació que ens faciliten els interessats per atendre, tramitar i gestionar qualsevol sol·licitud, consulta, dubte, queixa, reclamació o una altra qüestió que ens plantegin a través del formulari de contacte del LLOC WEB.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es resolgui la sol·licitud, consulta, dubte, queixa, reclamació o una altra qüestió de la persona interessada.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment explícit i lliure expressat amb l'acceptació de la nostra Política de Privacitat, i pot ser revocat en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAN XARINA, S.L. estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitarne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se oposar-se a el tractament de les seves dades. CAN XARINA, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant còpia de document oficial identificatiu, adreçat a CAN XARINA, S.L. · Carrer Major, 30 · 08178 COLLSUSPINA (BARCELONA).

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets s'han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit, o des de la seva seu electrònica.